Algemene Voorwaarden Consumenten (particuliere klanten)           phoneshop.nl

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Edery International B.V. handelend onder de naam phoneshop.nl
Elbe 25
2491 BT  Den Haag
Telefoon: +31(0)70-427.62.62 (werkdagen van 10.00 tot 19.00)
E-mail : sales@phoneshop.nl
KvK-nummer: 27149566
Btw-identificatienummer: NL-805653193B.01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Bij diensten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot het aangaan van een dienstenovereenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de dienstenovereenkomst is aangegaan.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 10. a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 11. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17
- Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden zakelijke klanten           phoneshop.nl

INHOUD


- Algemene definities.
- Toepasselijkheid
- Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten van Producten en Diensten
- Wijzigingen en aanvullingen
- Prijzen
- Betaling
- Afleveringstermijn
- Aflevering en risico
- Overmacht
- Eigendomsvoorbehoud
- Intellectuele eigendom
- Inspectie en reclamatie
- Garantie
- Aansprakelijkheid en vrijwaring
- Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
- Ontbinding
- Overdracht van rechten en verplichtingen
- Zichttermijn voor consumenten
- Diensten
- Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene definities
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Phoneshop.nl: Phoneshop BV te Den Haag, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27149566;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Phoneshop.nl Producten levert en/of Diensten verricht, van wel met wie Phoneshop.nl een Overeenkomst aangaat of met wie Phoneshop.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door Phoneshop.nl toepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en Diensten door Phoneshop.nl gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de Opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor Phoneshop.nl niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de Opdrachtgever geacht Phoneshop.nl’s voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;
d. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden die Phoneshop.nl voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Phoneshop.nl van toepassing zijn (zoals de algemene inkoopvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Phoneshop.nl en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Phoneshop.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Op alle (rechts)handelingen van Phoneshop.nl en haar (potentiële) wederpartijen in relatie tot Overeenkomsten of onderhandelingen daarover, waarbij Phoneshop.nl (deels) zal optreden als koper van goederen en/of opdrachtgever, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Phoneshop.nl van toepassing.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
3.1 Een aanbieding van Phoneshop.nl bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Phoneshop.nl een Order van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt of door Phoneshop.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Phoneshop.nl de Order van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Phoneshop.nl op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Phoneshop.nl daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Phoneshop.nl geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Phoneshop.nl aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Phoneshop.nl’s aanbod.
3.3 Alle opgaven van Phoneshop.nl van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar Phoneshop.nl kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van Phoneshop.nl of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.4 Ingeval Opdrachtgever via de website van Phoneshop.nl of anderszins bij Phoneshop.nl een gsm-abonnement bestelt, stuurt Opdrachtgever per gewone post, per fax of per email aan Phoneshop.nl een abonnementscontract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder. Dit contract zal ondertekend en vergezeld van de extra benodigde documenten, zoals vermeld in de orderbevestiging, leesbaar bij Phoneshop.nl moeten arriveren, waarna de door Phoneshop.nl te verlenen dienst slechts bestaat in (bemiddeling bij) aansluiting van Opdrachtgever op het netwerk van de betreffende telecomaanbieder en toezending van de simkaart (al dan niet in combinatie met een gsm-toestel, afhankelijk van de inhoud van het contract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder) aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval geldt deze bepaling alsook de bepalingen van de leden 5 en 6.
3.5 Phoneshop.nl is geen partij bij het abonnementscontract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder. Op het abonnementscontract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder zijn de (algemene) voorwaarden van de betreffende telecomaanbieder van toepassing. Bij vragen over of problemen in de uitvoering van het abonnementscontract dient Opdrachtgever zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende telecomaanbieder.
3.6 Het bedrag dat Phoneshop.nl, na aansluiting van Opdrachtgever op het netwerk van de betreffende telecomaanbieder, eventueel aan de Opdrachtgever dient terug te betalen, betreft de bonus die Phoneshop.nl voor haar bemiddeling bij totstandkoming van het abonnementscontract ontvangt van de betreffende telecomaanbieder. Het voorgaande brengt mee dat Phoneshop.nl niet gehouden is aan haar eventuele betalingsverplichting jegens Opdrachtgever te voldoen, indien en zolang de betreffende telecomaanbieder om welke reden dan ook in gebreke blijft met betaling van de bonus aan Phoneshop.nl.

4. Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Phoneshop.nl.
4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen van Phoneshop.nl zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in Phoneshop.nl’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.
5.2 Alhoewel Phoneshop.nl steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Phoneshop.nl van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Phoneshop.nl doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Phoneshop.nl geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Phoneshop.nl voor alle kosten en schade die voor Phoneshop.nl mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante Eglidstaat en/of;
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Phoneshop.nl en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

6. Betaling
6.1 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering onder rembours plaats.
6.2 Indien levering anders dan onder rembours is overeengekomen en betaling aan Phoneshop.nl dient te geschieden, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na verzending. Alsdan is Opdrachtgever niet gerechtigd kortingen of inhoudingen toe te passen.
6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Phoneshop.nl, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de ingevolge artikel 20 bevoegde rechter.
6.5 Indien op enig moment bij Phoneshop.nl gerede twijfel bestaat of kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/of in het geval dat Opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Phoneshop.nl tenminste eenmaal is aangemaand, is Phoneshop.nl gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende Overeenkomsten van Opdrachtgever te eisen dat voortuitbetaling van de koopsom van de Producten en/of vergoeding van de Diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Phoneshop.nl onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke, en in dit geval tevens door een eerste klas bank geconfirmeerde, letters of credit, cash against documents of cash against delivery.
6.6 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden.
6.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
6.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Phoneshop.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
6.9 Indien Phoneshop.nl, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7. Afleveringstermijn
7.1 De door Phoneshop.nl opgeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Phoneshop.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Phoneshop.nl verstrekte gegevens. Phoneshop.nl zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.
7.2 Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 15.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 15.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerste werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of op vrijdag na 15.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.
7.3 Indien Phoneshop.nl voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn van Phoneshop.nl.
7.4 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij deoverschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan, na schriftelijke ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
7.5 Phoneshop.nl heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren.

8. Aflevering en risico
8.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever bij Phoneshop.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Phoneshop.nl zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, afnemen.
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname-, en installatietijdstippen.
8.4 Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Phoneshop.nl is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom, vermeerderd met rente en kosten verschuldigd.

9. Overmacht
9.1 Indien Phoneshop.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Onder overmacht van Phoneshop.nl wordt verstaan elke van de wil van Phoneshop.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Phoneshop.nl kan worden verlangd.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Phoneshop.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Phoneshop.nl op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Phoneshop.nl in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.7 en 6.8.
10.3 Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Phoneshop.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Phoneshop.nl te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Phoneshop.nl daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Phoneshop.nl.
10.5 Indien en zolang Phoneshop.nl eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Phoneshop.nl onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Phoneshop.nl op Phoneshop.nl’s eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan Phoneshop.nl eigenaar is, zich bevinden.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Phoneshop.nl.

11. Intellectuele eigendom
11.1 Phoneshop.nl verklaart dat, voorzover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Phoneshop.nl kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
11.2 Indien Phoneshop.nl Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Phoneshop.nl afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Phoneshop.nl terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.
11.3 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Phoneshop.nl, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

12. Inspectie en reclamatie
12.1 Opdrachtgever is verplicht de Producten/Diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclamaties over gebreken aan de Producten/Diensten die zijn te wijten aan materiaal, fabricagefouten of verwerkingsfouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten/Diensten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 48 uur na aankomst van de Producten/Diensten schriftelijk aan Phoneshop.nl worden meegedeeld.
Producten met een gebrek, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn geconstateerd hadden kunnen worden, kunnen binnen minimaal 1 jaar na aankomst van de Producten aangeboden worden ter reparatie bij de daarvoor bestemde reparatiecentra. Accu's, opladers en dergelijke aanverwante accessoires hebben een garantietermijn van 6 maanden.
Diensten met een tekortkoming/onvolkomenheid, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn geconstateerd hadden kunnen worden, kunnen binnen 30 dagen na aankomst van de Diensten aangeboden worden ter correctie bij de daarvoor bestemde afdeling.
Hiervoor staan adressen op de informatiepagina van de website van Phoneshop.nl.
12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten/Diensten onverwijld te staken.
12.3 Opdrachtgever zal alle door Phoneshop.nl voor onderzoek en reclamatie gewenste medewerking verlenen, onder meer door Phoneshop.nl in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten/Diensten waarvan door Phoneshop.nl geen controle op de reclamatie kan plaatsvinden.
12.5 Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten/Diensten te retourneren, voordat Phoneshop.nl daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten/Diensten blijven voor zijn risico.
12.6 Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten/Diensten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.
12.7 Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclamaties over gebreken van Producten/Diensten doen gelden jegens Phoneshop.nl zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Phoneshop.nl niet is nagekomen.
12.8 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Producten/Diensten, is de daaruit voor Phoneshop.nl voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

13. Garantie
13.1 Phoneshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Phoneshop.nl genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren (zgn. 'Dead On Arrival' mede onder verstaan), zal Phoneshop.nl de betreffende Producten deugdelijk en binnen 4 weken (doen) repareren. Door voldoening aan de reparatieverplichting zal Phoneshop.nl terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Phoneshop.nl tot geen enkele verdere of andere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13.3 Indien Phoneshop.nl Producten aan Opdrachtgever aflevert zijn hierop de fabrieksgarantietermijn en de door de fabriek gestelde voorwaarden aan de uitoefening van deze garantie van toepassing.
13.4 Behoudens het in.13.1 , 13.2 en 13.3 gestelde heeft Opdrachtgever geen recht op reparatie onder Garantievoorwaarden indien: a) Klachten aan Producten geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik hiervan (o.a. val-, stoot- en drukschade); b) Klachten aan Producten veroorzaakt zijn door inductie, brand- en waterschade of andere van buitenkomende onheilen; c) Klachten aan Producten veroorzaakt zijn door verwaarlozing van Producten; d) Opdrachtgever wijzigingen aan de Producten heeft aangebracht of laten aanbrengen, alsmede in geval van reparaties niet uitgevoerd door of namens Phoneshop.nl.
13.5 Op verzoek repareert Phoneshop.nl een of meerdere door Phoneshop.nl geleverde Producten zelf of laat Phoneshop.nl een of meerdere door Phoneshop.nl geleverde Producten repareren door een door de fabrikant aangewezen reparateur/reparatiedienst. In geval van uitbesteding van de reparatie geschiedt de beoordeling en afhandeling van de reparatie door de aangewezen reparateur/reparatiedienst en is het voor Phoneshop.nl niet mogelijk het reparatieproces of de duur daarvan te beïnvloeden.
13.6 Indien de Opdrachtgever een of meerdere door Phoneshop.nl geleverde Producten ter reparatie wenst aan te bieden, dient dit te geschieden door, alvorens het toestel naar Phoneshop.nl in te sturen, op de website van Phoneshop.nl een RMA-nummer voor de reparatie aan te maken. Bij de ter reparatie aangeboden Producten dienen een kopie van de factuur en een korte omschrijving van de klacht(en) gevoegd te worden.
13.7 In geval van het door de Opdrachtgever ter reparatie aanbieden van Producten aan Phoneshop.nl zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder vallen zowel de kosten voor het (verzekerd en/of aangetekend) per post verzenden van de Producten, als gemaakte reiskosten om Producten in persoon aan Phoneshop.nl te overhandigen. De kosten voor het retourzenden van het gerepareerde danwel omgeruilde toestel naar de Opdrachtgever komen voor rekening van Phoneshop.nl
13.8 Phoneshop.nl behandelt DOA (Dead On Arrival) mobiele telefoons als mobiele telefoons die gerepareerd dienen te worden. Deze vallen onder dezelfde voorwaarden en dienen volgens de in artikel 13.7 omschreven wijze ter reparatie te worden aangeboden.
13.9 Phoneshop.nl behoudt zich het recht voor om door de Opdrachtgever ter reparatie aangeboden Producten in bewaring te houden totdat de Opdrachtgever de eventuele niet onder garantievoorwaarden vallende reparatiekosten aan Phoneshop.nl heeft voldaan. Het is Phoneshop.nl na drie maanden toegestaan de kosten via de verkoop van het product te incasseren.
13.10 Abonnements- en andere door de provider in rekening gebrachte of geïncasseerde kosten gedurende de periode dat de Opdrachtgever als gevolg van reparatie niet over zijn toestel kan beschikken, worden niet door phoneshop.nl vergoed of bevroren. Evenmin heeft de Opdrachtgever recht op het ontbinden van de koopovereenkomst of het mobiele telefoniecontract op grond van het ondervinden van een klacht met de geleverde Producten en/of het (tijdelijk) moeten missen van Producten als gevolg reparatie.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Phoneshop.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.
14.2 De aansprakelijkheid van Phoneshop.nl jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is Phoneshop.nl’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Phoneshop.nl of haar hoogste leidinggevende personeel of voorzover Phoneshop.nl’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Phoneshop.nl of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Phoneshop.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, terzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.5 Phoneshop.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
15.1 Opdrachtgever zal aan Phoneshop.nl alle voor de uitvoering van Phoneshop.nl’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
15.2 Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

16. Ontbinding
16.1 In geval van (voorlopige) surcéance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten
met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Phoneshop.nl Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval Phoneshop.nl zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd Phoneshop.nl’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Phoneshop.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Phoneshop.nl gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Phoneshop.nl’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Phoneshop.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Phoneshop.nl op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Phoneshop.nl gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Phoneshop.nl en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Phoneshop.nl in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
16.4 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Phoneshop.nl enige Overeenkomst met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is Phoneshop.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Phoneshop.nl worden overgedragen, dient Phoneshop.nl Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Phoneshop.nl is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Phoneshop.nl.

18. Zichttermijn
18.1 De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 dagen (de zichttermijn), door een consument kan worden herroepen. Zakelijke opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand.
18.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 14 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.
18.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van reden het recht de overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Phoneshop.nl, binnen 14 dagen na ontbinding, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de consument trachten een gelijkwaardig product te leveren.
18.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.
18.5 Voor een snelle afhandeling van retouren dient van tevoren een RMA heeft aangemaakt te worden via de orderstatus pagina. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de consument. Phoneshop.nl neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.
18.6 Wanneer aan de geleverde zaak een contract is gekoppeld van een provider, dan heeft het in onderhavig artikel 18 bepaalde geen betrekking op dit contract. De consument dient zich bij eventuele klachten over deze dienst te wenden tot deze provider.

19. Diensten
19.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door Phoneshop.nl te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze Voorwaarden.
19.2 Opdrachtgever zal aan Phoneshop.nl steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door Phoneshop.nl benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
19.3 Indien blijkt dat het verlenen van de Diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van Phoneshop.nl of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal Opdrachtgever de kosten, berekend op basis van de dan geldende tarieven van Phoneshop.nl, vergoeden.
19.4 Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door Phoneshop.nl gemaakte uren bij het uitvoeren van de Diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door Phoneshop.nl gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van Diensten. Bij nacalculatie zal Phoneshop.nl de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.
19.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als volgt gefactureerd:
a. 30% bij het aangaan van de Overeenkomst;
b. 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
c. 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of eerdere ingebruikneming hiervan.
19.6 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemingswerkzaamheden welke Phoneshop.nl op grond van de Overeenkomst moet verrichten en Phoneshop.nl van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat- met inachtneming van het volgende lid – afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
19.7 Indien Phoneshop.nl meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin Phoneshop.nl al haar andere prestaties onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen acht dagen na de bedoelde kennnisgeving door Phoneshop.nl schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. Phoneshop.nl mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever Phoneshop.nl daartoe schriftelijk opdracht geeft.
19.8 Opdrachtgever zal aan Phoneshop.nl steeds wanneer het overeengekomen werk dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle
door Phoneshop.nl benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.

20. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
20.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
20.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Phoneshop.nl en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing.
20.3 Voor zover de nationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, ofwel de anders op grond van nationale rechtsregels bevoegde rechter.
20.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.